What Google recommend IT/CS students about learning?

Google gợi ý một số nội dung, khoá học cho sinh viên.

Vài điểm nhấn:

– Google cần computer science, không phải software engineering
– Các ngôn ngữ lập trình được gợi ý chủ yếu là scripting và focus và Web technologies
– Kỹ năng tự test là quan trọng
– Có khả năng sư phạm (để hướng dẫn người khác)
– Nhiều kiến thức cao cấp được đòi hỏi: Cryptography, AI, Parallel programming,
– Tham gia các dự án nguồn mở
– Hiểu rõ về OS (môn học khó)
– Hiểu rõ về logic (không chặc chẽ về logic, thậm chí không thông tam đoạn luận thì không thể trở nên (kỹ sư) giỏi)

Xem:
https://www.google.com/about/careers/students/guide-to-technical-development.html

Advertisements