Something about Kaizen

Tư tưởng Kaizen là:
– Liên tục
– Từng tí một

Việc Kaizen nói chung:
– Gì cũng được, không hạn chế chủ đề, nội dung

Mình hơi dốt toán nên hỏi một câu:
Nếu cứ mỗi 2 tuần ta cải tiến năng suất lao động được N = 1% thì sau 1 năm năng suất lao động của ta tăng mấy lần?

1% là ít, nhưng sau 1 năm thì nó là con số khác.

Nếu

Kiro-san còn phát xít hơn:
– Đã là Kaizen thì cấm cải tiến quá nhiều 😉

Advertisements