Business Rules & Use Story

Ví dụ:
BR123 Tenured professors may administer student grades.
Business rule này là một story / chức năng to

BR245 All master’s degree programs must include the development of a thesis.
Business rule này tương ứng với một Specification

FR1 It must be possible to specify the following details when creating a new user:
First name
Surname
Birth date

Business rule này tương ứng với một Specification

Việc đọc một <yêu cầu> và phân loại nó, là
– user story
– business rule
– chức năng to
– hay tương ứng với một Specification
mình nghĩ không khó

Việc này rất có lợi khi thiết kế và phát triển.
Nếu người viết business rule & yêu cầu hiểu được ở mức độ lập trình thì sẽ rất thuận tiện cho developer.

http://agilemodeling.com/artifacts/businessRule.htm
http://www.allaboutrequirements.com/2011/09/use-case-specification-example.html

Advertisements