Óc thán thưởng

Thán thưởng:
– từ cũ
– từ này không có trong Vietlex 2013

Advertisements